Momenteel werken wij hard aan de website om onze service te verbeteren, wij zijn in februari weer online. Excuus voor het ongemak.
MenuMenu

Privacy Statement

Privacybeleid

1. Algemeen

Heimweewinkel.nl (www.heimweewinkel.nl) is een website van Global Product Partner. Global Product Partner gevestigd aan de Van Lyndenstraat 24, 6521 BJ Nijmegen (KvK-nummer 68246579) is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid. Alle persoonlijke informatie die aan Global Product Partner wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacybeleid informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens. De meest recente versie van het privacybeleid staat op de website en kunt u downloaden, uitprinten en opslaan.

 

2. Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Global Product Partner voor Heimweewinkel verzamelt en verwerkt van haar klanten, via onder meer de nieuwsbrieven en de webshop van Heimweewinkel.

 

3. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.

 

4. Automatisch gegenereerde informatie

Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Global Product Partner bepaalde informatie nodig. Global Product Partner verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de website. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat u gebruikt en de pagina's die u op de website bezoekt.

Deze informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Zie hierover ook hoofdstuk 11 “Statistisch Onderzoek”. Als de automatisch gegeneerde informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook hoofdstuk 10 “Cookies” van toepassing.

 

5. Account Heimweewinkel
Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Global Product Partner via de website aanbiedt, moet u een account aanmaken.

Wanneer u het account voor Heimweewinkel creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie te verstrekken. U bent niet verplicht alle informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De informatie die u verstrekt kunt u altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer informatie u invult, des te beter wij onze dienstverlening op u kunnen afstemmen.

De verstrekte informatie gebruikt Global Product Partner, naast de verder in dit Privacy Statement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het Heimweewinkel-account te kunnen aanmaken en u de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren.

De informatie die u opgeeft bij het aanmaken van het account wordt centraal opgeslagen in de database van Global Product Partner en aan het account gekoppeld. Deze informatie wordt ook gebruikt om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.

Als u van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor u informatie moet verstrekken die u al eerder heeft verstrekt, zal deze informatie automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat u bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw informatie moet invoeren. Indien u voor het aanmaken van het Heimweewinkel-account al eerder informatie aan Global Product Partner hebt verstrekt, zal Global Product Partner deze informatie automatisch overzetten naar het account.

 

6. Bestellingen
Via de website kunt u, indien u een Heimweewinkel-account hebt aangemaakt, een bestelling plaatsen. Voor het verwerken van uw bestelling maken we gebruik van de informatie uit het Heimweewinkel-account.

Als u een bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de bestelling te kunnen verwerken. De informatie wordt tevens in de centrale database aan het Heimweewinkel-account gekoppeld.

Verder slaat Global Product Partner de door u geplaatste bestellingen en het gekozen afhaalpunt op. Deze informatie wordt ook aan het account gekoppeld.

Inzicht Bestellingen
Global Product Partner slaat informatie over uw bestelling op om u inzicht te kunnen geven in eerdere aankopen. Binnen het Heimweewinkel-account kunt u informatie over eerdere bestellingen opvragen. Ook is het mogelijk om te bekijken welke producten uw favorieten zijn.

Persoonlijke aanbiedingen 
Deze informatie wordt ook gebruikt om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.

Product recall 
Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Global Product Partner het product (tijdelijk) uit het assortiment halen en/of terugroepen, kan Global Product Partner uw informatie gebruiken om hierover contact met u op te nemen.

Misbruik
Indien mocht blijken dat u misbruik maakt van de diensten die Global Product Partner biedt, bijvoorbeeld door bestellingen te plaatsen maar deze niet te betalen, in ontvangst te nemen of af te halen, zal Global Product Partner uw account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen. Global Product Partner zal uw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat u weer misbruik van de diensten van Global Product Partner maakt.

Legitimatie 
Global Product Partner kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om uw legitimatie. Als u niet de vereiste leeftijd hebt of als u geen legitimatie bij zich heeft, kan Global Product Partner de bestelling niet (volledig) aan u meegeven.

 

7. Aanvullende dienstverlening
Binnen het Heimweewinkel-account biedt Global Product Partner u de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. U kunt daarbij denken aan de deelname aan loyalty programma’s, promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat u aanvullende informatie moet verstrekken.

Global Product Partner verwerkt de informatie die u heeft verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan u te kunnen aanbieden. Global Product Partner zal deze informatie in de tweede plaats koppelen aan uw bestaande account.

 

8. Nieuwsbrieven
U kunt uzelf opgeven voor nieuwsbrieven die door Global Product Partner worden verzonden. Als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Global Product Partner gebruik van het e-mailadres dat u heeft opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Global Product Partner kan ook uw naam en/of geslacht gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

 

9. Persoonlijke aanbiedingen
Op grond van de informatie die door Global Product Partner is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert Global Product Partner haar aanbiedingen zo goed mogelijk op u af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de website onder uw aandacht worden gebracht.

We maken hiervoor onder meer gebruik van:

●  De producten die u aanschaft;
●  Het bedrag dat u aan bestellingen besteedt;
●  De functionaliteiten die u gebruikt;

●  Uw surfgedrag op de website;
●  Gegevens verzameld met behulp van cookies.

Indien u niet langer wil dat uw informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kunt u de door u verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen naar service@heimweewinkel.nl.

 

10. Cookies
Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit privacy statement ook de bepalingen uit het cookie statement van Global Product Partner van toepassing. Het cookie statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het cookiestatement is op de website van Heimweewinkel te raadplegen.

 

11. Statistisch onderzoek
Global Product Partner streeft ernaar om u een website van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Global Product Partner continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar website kan aanbrengen.

Global Product Partner kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van uw informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Global Product Partner hebben voor dit doel toegang tot uw informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot u te herleiden zijn.

 

12. Bewaren van Informatie
Global Product Partner zal informatie over u niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de informatie is verkregen.

 

13. Verstrekking aan derden
Zonder uw toestemming zal Global Product Partner uw informatie niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Global Product Partner maakt bij het aanbieden van de website in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Global Product Partner heeft overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om uw informatie te beschermen.

Verder vindt Global Product Partner het van belang dat uw informatie binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) wordt opgeslagen. Als Global Product Partner in de toekomst zou besluiten om informatie ook buiten de EER op te slaan, zal ze u daarvan op de hoogte stellen. Waar Global Product Partner de informatie ook opslaat, zij zal er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

Global Product Partner kan uw informatie verder verstrekken aan derden als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.Global Product Partner kan ook informatie aan derden verstrekken als deze informatie niet tot u persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan Global Product Partner uw informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op de website kunnen hyperlinks staan waarmee je de website van Heimweewinkel verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Global Product Partner heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy statement geldt. Dit privacy statement van Global Product Partner heeft alleen betrekking op informatie die via de website van Heimweeinke is verkregen. Global Product Partner accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

14. Bescherming van uw informatie
Global Product Partner hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw informatie.Global Product Partner heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

15. Toegang tot en aanpassing van uw informatie
Als u wilt weten welke informatie Global Product Partner over u verzamelt, kunt u Global Product Partner vragen om een overzicht te sturen van deze informatie. Dit verzoek kan je doen middels een mail aan service@heimweewinkel.nl.

Global Product Partner zal binnen vier (4) weken op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de informatie die u opvraagt ook echt bij u hoort, vragen we u om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken u om het op uw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven in het Heimweewinkel-account.

Als u op grond van het overzicht informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kunt u daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde e-mailadres. Global Product Partner zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien Global Product Partner besluit uw verzoek niet uit te voeren, zal Global Product Partner aangeven waarom zij dat niet zal doen.

U kunt uw eigen informatie ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw eigen account.

 

16. Minderjarigen
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de website van Global Product Partner. Als u jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.

Global Product Partner zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van informatie. Als u jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door uw wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit privacybeleid hebben/heeft gelezen, worden gegeven.

 

17. Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. De laatste versie van het Privacy Statement is van 24 mei 2018.

 

18. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u een bericht sturen naar service@heimweewinkel.nl.

 

Global Product Partner
O.v.v.
Heimweewinkel.nl
Van Lyndenstraat 24
6521 BJ
Nijmegen

E-mail:  service@heimweewinkel.nl

Typisch Hollandse producten wereldwijd verstuurd! Veilig betalen met Veilig betalen
Bekijk volledige website

Over ons

Klantenservice

Bestellen & Betalen

Voorwaarden

Overige

Heimweewinkel op Facebook
Scroll naar boven