Momenteel werken wij hard aan de website om onze service te verbeteren, wij zijn in februari weer online. Excuus voor het ongemak.
MenuMenu

Algemene leveringsvoorwaarden

Versie: 29 augustus 2014

Artikel 1. Algemeen

 1. Heimweewinkel.nl (www.heimweewinkel.nl) is een website van Global Product Partner. gevestigd te Nijmegen.

  Global Product Partner
  Van Lyndenstraat 24
  6521 BJ Nijmegen
  KvK: 68246579
  BTW ID: NL001877404B61
  service@heimweewinkel.nl
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Global Product Partner een leveringsovereenkomst aangaat.
 3. Leveringsovereenkomst: een overeenkomst tot het leveren van 1 of meerdere producten uit de Heimweewinkel.nl.
 4. Product: de stoffelijke zaak dat het voorwerp van de leveringsovereenkomst vormt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Afnemer en Global Product Partner welke gedaan plaatsvinden middels Heimweewinkel.nl.
 2. Door het aangaan van de leveringsovereenkomst verklaart Afnemer zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.
 3. Van de inhoud van deze voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de Heimweewinkel.nl en Afnemer worden afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
 4. Global Product Partner kan deze voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op www.heimweewinkel.nl. De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige leveringsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de voorwaarden zijn gesloten.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met bepalingen van dwingend recht, wordt de betreffende bepaling vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de vervallen bepaling.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Global Product Partner zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. De leveringsovereenkomst wordt elektronisch gesloten.
 3. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een automatisch verzonden ontvangstbevestiging.
 4. Global Product Partner is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een bestelling te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Leveringsovereenkomst te verbinden.
 5. De Leveringsovereenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Global Product Partner de bestelling van Afnemer niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal Global Product Partner dit binnen tien 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk of via e-mail aan Afnemer meedelen.

Artikel 4. Derden

 1. Global Product Partner kan bij de uitvoering van de Leveringsovereenkomst gebruik maken van derden. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren wordt dat voor het aangaan van de Leveringsovereenkomst uitdrukkelijk gemeld.
 2. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van de Leveringsovereenkomst ten behoeve van Global Product Partner worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van door Global Product Partner  ingeschakelde derden.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn deze Voorwaarden slechts van toepassing op de relatie tussen Global Product Partner en de Afnemer en kunnen derden die geen partij zijn bij de Leveringsovereenkomst hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 5. Adressering

 1. Indien een bestelling in behandeling is, kunnen de adresgegevens niet meer gewijzigd worden. Adreswijzigingen dienen te worden doorgevoerd voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. Uitvoering van de Leveringsovereenkomst, en alle op de Leveringsovereenkomst betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Afnemer opgegeven adres.

Artikel 6. Prijzen en betaling

 1. Alle vermelde prijzen op www.heimweewinkel.nl zijn in euro's. In het groot staat de prijs vermeld zonder BTW en kleiner is de prijs vermeld inclusief Nederlandse BTW tarief.
 2. Indien u woonachtig bent buiten de EU en de zending naar het betreffende buiten de EU liggende land wordt verstuurd, dan is het 0% btw-tarief van toepassing. Als u een bedrijf bent dat gevestigd is binnen de EU, uw zending naar het betreffende land wordt verstuurd en u een BTW-nummer hebt, dan geldt ook het 0%-BTW-tarief. In alle overige gevallen gelden de Nederlandse BTW-tarieven van 6 of 21%.
 3. Global Product Partner behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van aangeboden producten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidstermijn heeft zal de prijs gedurende die termijn niet worden gewijzigd, tenzij als gevolg van een wijziging in het BTW tarief.
 4. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop de Leveringsovereenkomst tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld. Deze kosten komen voor rekening van Afnemer.
 5. Levering van producten aan Afnemer geschiedt na betaling van Afnemer.

Artikel 7. Levering/ ontvangst

 1. Global Product Partner is niet aansprakelijk voor onjuistheden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen van Afnemer aan Global Product Partner, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Global Product Partner.
 2. Global Product Partner maakt gebruik van de diensten van POSTNL, DPD en UPS de leveringsvoorwaarden van POSTNL, DPD en UPS zijn op deze leveringsovereenkomst van toepassing.
 3. De verzendtijd zoals aangegeven is een indicatie, geen garantie. Mogelijke vertragingen die veroorzaakt zijn door het betreffende land zijn voor risico van de Afnemer.
 4. Verzendkosten zijn voor rekening van de Afnemer en afhankelijk van het aantal kilo’s en het land van keuze. Deze informatie is terug te vinden op www.Heimweewinkel.nl.
 5. Aflevering van producten vindt plaats binnen 30 dagen na bestelling, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is genoemd. Global Product Partner behoudt zich het recht voor in geval van het niet beschikbaar zijn van producten, de overige wel te versturen. De niet verstuurde producten worden gecrediteerd.
 6. Voor levering buiten de EU: de Afnemer is verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten in zijn of haar land. Global Product Partner kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inbeslagname van producten als gevolg van de regelgeving in het land van bestemming.
 7. Voor leveringen buiten de EU: als een pakket wordt geweigerd aan de grens als gevolg van douane regelgeving en retour gestuurd wordt aan Global Product Partner zal er geen vergoeding plaatsvinden. Global Product Partner kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een pakket tijdens de retourzending verloren gaat als gevolg van het falen door de postdienst.
 8. Global Product Partner is ten alle tijden gerechtigd om producten en landen uit te sluiten zonder opgaaf van reden.
 9. Producten kunnen uiterlijk afwijken van de op de site getoonde afbeeldingen.

Artikel 8. Retouren

 1. Indien Afnemer, om welke reden ook, een product niet wenst af te nemen, heeft hij het recht de Leveringsovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen na betaling te ontbinden.
 2. Ontbinding is slechts mogelijk indien het Product in onbeschadigde staat verkeert c.q. niet gebruikt is. Ontbinding geschiedt alsdan door terugzending van de betreffende zaak binnen 14 dagen na de dag van ontvangst, waarbij de kosten voor retourzending voor rekening van Afnemer komen.
 3. Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door Afnemer is voldaan, door Global Product Partner binnen 30 dagen na ontvangst van de verklaring van ontbinding worden gerestitueerd, mits het Product is geretourneerd. Restitutie zal plaatsvinden op dezelfde rekening als Afnemer voor de betaling heeft gebruikt.
 4. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van Producten die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke, tijdsgebonden of persoonlijke zaken en diensten.
 5. Ten aanzien van Abonnementsovereenkomsten geldt dat deze kunnen worden ontbonden indien deze met uitdrukkelijke toestemming van Afnemer binnen 14 dagen na totstandkoming van de Abonnementsovereenkomst ingaan, ongeacht de datum waarop het eerste exemplaar van de Titel bij Afnemer wordt geleverd. Op reeds geleverde nummers vindt geen restitutie plaats.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud; risico-overgang

 1. Het eigendom van een Product gaat pas over, indien Afnemer al hetgeen hij uit hoofde van de Leveringsovereenkomst aan Global Product Partner verschuldigd is heeft voldaan.
 2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde gaat het risico ter zake van een Product reeds op het moment van aflevering aan Afnemer op Afnemer over.

Artikel 10. Rechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij Global Product Partner en/of haar toeleverancier(s).
 2. Het is Afnemer niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay out van Heimweewinkel.nl op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande toestemming van Global Product Partner.

Artikel 11. Garantie

 1. Global Product Partner geeft geen garanties af, echter mits de Afnemer op aannemelijke wijze kan onderbouwen (bijvoorbeeld met fotomateriaal) dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Global Product Partner, al naar gelang mogelijk en van toepassing de factuurwaarde van het betreffende Product restitueren (indien en voor zover reeds door Afnemer betaald).
 2. Global Product Partner garandeert dat alle geleverde producten op het moment van verzending een niet verstreken verkoopdatum hebben en een houdbaarheid van ten minste 30 dagen.
 3. Global Product Partner is niet verantwoordelijk voor het communiceren van eventuele terughaal acties van de fabrikant, maar zal er alles doen om deze informatie voor zover mogelijk zo snel mogelijk via email bekend te maken aan de Afnemer.

Artikel 13. Overmacht

 1. Indien aan de zijde van Global Product Partner sprake is van overmacht, heeft Global Product Partner het recht om uitvoering van de Leveringsovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Global Product Partner, de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Global Product Partner, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop Global Product Partner geen beslissende controle kan uitoefenen.
 2. Indien de overmachtsituatie aan de zijde van Global Product Partner langer dan twee maanden voortduurt, heeft Afnemer het recht de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In geval van overmacht is Global Product Partnerniet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Afnemer.

Artikel 14. Privacy

 1. Global Product Partner respecteert de privacy van haar alle gebruikers van Heimweewinkel.nl. In onze privacy verklaring kan u hier meer over lezen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Leveringsovereenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen over de Leveringsovereenkomst en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij het geschil op grond van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel aan een andere instantie kan worden voorgelegd.
Typisch Hollandse producten wereldwijd verstuurd! Veilig betalen met Veilig betalen
Bekijk volledige website

Over ons

Klantenservice

Bestellen & Betalen

Voorwaarden

Overige

Heimweewinkel op Facebook
Scroll naar boven